Notarial hərəkətləri

Konsulluq aşağıdakı notariat əməliyyatlarını aparır:

1)Azərbaycan Respublikası әrazisindә olan yaşayış evlərinin girov qoyulması vә özgәninkilәşdirilmәsi hallarına aid olan müqavilәlәr istisna olmaqla әqdlәri (müqavilәləri, vəsaitləri) tәsdiq edir;

2) miras əmlakın qorunması üçün tәdbirlər görür;

3) vәrəsәlik hüququ haqqında şәhadәtnamә verir;

4) әr-arvadın ümumi әmlakından paya mülkiyyәt hüqüqu haqqında şәhadәtnamә verir;

5) sәnәdlәrin surәtlərinin vә onlardan çıxarışların düzgünlüyünü tәsdiq edir;

6) sәnәdlәrdәki imzanın hәqiqiliyini tәsdiq elir;

7) sәnәdlәrin bir dildәn başqa dilә tərcümәsinin düzgünlüyünü tәsdiq edir;

8) vətəndaşın sağ olması faktını tәsdiq edir;

9) vәtәndaşın müәyyәn yerdə olması faktını təsdiq edir;

10) vətəndaşla fotoşəkildəki şəxsin eyniliyini təsdiq edir;

11) sənədlərin təqdim edilmə vaxtını təsdiq edir;

12) pul vəsaitini və qiymətli kağızları depozitə qəbul edir;

13) icra qeydləri aparır;

14) sənədləri saxlamaq üçün qəbul edir;

15) sübutlar gətirilməsini təmin edir;

16) dəniz protestləri verir.

 Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyində konsulun digər notariat əməliyyatları aparması da nəzərdə tutula bilər.

Arxiv üzrə axtarış