2017-02-14

Välisministeeriumi avaldus seoses ebaseadusliku "referendumiga" okupeeritud Aserbaidžaani aladel

Vastavalt pressiteadetele, on Armeenial plaanis 20. veebruaril 2017 läbi viia nn "põhiseaduse muudatuste referendum" ebaseaduslikult kehtestatud režiimiga ajutiselt okupeeritud Aserbaidžaani aladel.

Aserbaidžaani välisministeerium kordab, et Armeenia ebaseaduslikult kehtestatud režiim ajutiselt okupeeritud Aserbaidžaani aladel ei ole lõppkokkuvõttes midagi muud kui agressiooni ja okupatsiooni tulemus. See on Armeenia juhtimise ja kontrolli all ning säilib tänu sõjalisele, poliitilisele, rahalisele ja muudele toetustele, mida kinnitas Euroopa Inimõiguste Kohus oma otsuses 16. juuni 2015 juhtumis Chiragov ja teised v. Armeenia.

See provokatiivne samm, samuti ka Armeenia püüdlused muuta Aserbaidžaani lahutamatu Mägi-Karabahhi piirkonna nime, on järjekordne selge ilming, et Armeenia ei ole siiralt huvitatud relvakonfliktile poliitilise lahenduse leidmisest. Selle asemel järkab Armeenia eskaleerimise teed, kasutab sobivaid meetmeid, et kindlustada okupatsioonipoliitika tulemused ning säilitada vastuvõetamatu ja jätkusuutmatu olukord, pärsib jõupingutusi konflikti rahumeelseks lahendamiseks läbi sisuliste kõneluste, muudab ebaseaduslikult okupeeritud alade demograafilist, kultuurilist ja füüsilist iseloomu, tegeleb majanduslike ja muude tegevustega sealhulgas Armeenia elanikkonna nendele territooriumitele ümberpaigutamisega, lõppeesmärgiga peale suruda fait accompli olukord. Sellise tegevusega kahjustab ning seab Armeenia ohtu ka regionaalse ja rahvusvahelise rahu ja julgeoleku.

Konflikti lahendamise põhimõttelised alused on sätestatud ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) ja 884 (1993) ja ÜRO Peaassamblee resolutsiooniga 62/243 (2008) , mis mõistavad hukka jõu kasutamise Aserbaidžaani vastu ja okupatsiooni tema territooriumil ning kinnitavad Aserbaidžaani suveräänsust, territoriaalset terviklikkust ja puutumatust tema rahvusvaheliselt tunnustatud piirides. Neis resolutsioonides  kinnitas ÜRO Julgeolekunõukogu, et Mägi-Karabahhi piirkond on Aserbaidžaani võõrandamatu osa ja nõudis okupatsioonivägede kohest, täielikku ja tingimusteta väljaviimist kõigilt okupeeritud Aserbaidžaani aladelt.

Ebaseaduslik "referendum" kujutab endast Aserbaidžaani Vabariigi põhiseaduse ning rahvusvahelise õiguse ja põhimõtete selget rikkumist ja ei oma seega õiguslikku tähendust.  Niinimetatud "referendum" viiakse samuti läbi enda valdusse haaratud aladel, mis saavutati läbi jõu kasutamise ning ähvarduste Aserbaidžaani territoriaalse terviklikkuse vastu Armeenia poolt üheskoos kurikuulsa etnilise puhastuse ja muude raskete rahvusvahelise õiguse põhimõtete ja normide rikkumistega.  

Me kutsume rahvusvahelist üldsust üles mitte tunnustama seda fabritseeritud ebaseaduslikku "referendumit" ning avaldama Armeeniale poliitilist ja diplomaatilist survet, et Armeenia loobuks asjatutest katsetest eksitada oma rahvast ning rahvusvahelist üldsust, lõpetaks okupeerimise ja annekteerimise poliitika, pühenduks konstruktiivselt konflikti lahendamise protsessi ning täidaks oma rahvusvahelisi kohustusi. 

Otsige arhiivist